Deklaracja dostępności spwymyslow.edu.pl

Szkoła Podstawowa w Wymysłowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego spwymyslow.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020.10.20

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.10.20.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:

 • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • pliki pdf powstały na podstawie dokumentów lub skanów, które nie mają dobrze zaznaczonej struktury logicznej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • Oświadczenie sporządzono dnia 2020.10.20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową;
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu;
 • widoczny fokus;
 • wyróżnienie odnośników;
 • Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 46 861 94 06. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

  W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

  Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Siedziba: Szkoła Podstawowa w Wymysłowie im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Wymysłów 17, 96-200 Sochaczew
  1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
   Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne, od ulicy, posiadające schody.  Podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu od strony sali gimnastycznej. Budynek jest dwukondygnacyjny. . Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.
  1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
   Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia (sale lekcyjne, sala gimnastyczna, szatnie, świetlica, stołówka, pokój logopedy i pedagoga) na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduję się na parterze w korytarzu prowadzącym do sali gimnastycznej, Na klatce schodowej prowadzącej na piętro zamontowane są poręcze. Budynek nie posiada windy na piętro.
  1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
   W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailie’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
   Przed budynkiem, na parkingu dla rodziców wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
   Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.
   Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Szkoła nie posiada tłumacza polskiego języka migowego.

  Aplikacje mobilne

  brak aplikacji mobilnych