Dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz.U. UE L  z 119 z 04.05.2016)

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych decydującym o sposobie wykorzystywania posiadanych danych rodziców oraz dzieci jest Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wymysłowie, Wymysłów 17, 96-500 Sochaczew.

Kontakt:  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Szkoła Podstawowa w Wymysłowie w celu nadzoru nad przestrzeganiem zasad i przepisów o ochronie danych osobowych wyznacza Inspektora Danych Osobowych.

Możecie Państwo kontaktować się w sprawach dotyczących swoich danych osobowych.

Kontakt:
BEATA JABŁOŃSKA
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane będą przetwarzane w celu wypełniania obowiązków publicznych nałożonych na Administratora przepisami prawa, przede wszystkim realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Odbiorcy Państwa danych

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracuje Administrator
tj. dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji , firmom ubezpieczeniowym, firmom transportowym i świadczącym usługi noclegowe, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, administracyjną i księgową, innym szkołom oraz placówkom oświaty,  pielęgniarce szkolnej, organowi prowadzącemu – Gminie Sochaczew, Kuratorium Oświaty, Ministerstwu Edukacji Narodowej oraz innym podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Gwarantujemy przestrzeganie wszystkich Państwa praw wynikających z rozporządzenia o ochronie danych osobowych tj prawo dostępu, sprostowania lub usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.